خاصیت قابل رویت(visible) بودن اینستنس را تغییر می دهد 

شکل نوشتاری:

visible

 

مقدار بازگشتی : بولین (boolean)

 

یک اینستنس به تنهایی میتواند مقدار خاصیت visible ان true و یا False باشد که برای گیم میکر استادیو به این معنی است که اگر مقدار visible اینستنس برابر با false است ایونت draw ان را فعال نکند (حتی اسپرایت پیشفرض اینستنس نیز رسم نمی شود) بنابراین هیچ کدی در ایونت draw اجرا نمی شود 

مثال:

if other.visible = true
    {
    x = xprevious;
    y = yprevious;
    }

در کد بالا در ایونت collision قرار دارد و بررسی میکند اگر خاصیت visible اینستنس مقابل برابر با true است اینستنس به موقعیت قبلی خود بازگردد

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb