تفاوت بین دو زاویه را بر میگرداند

شکل نوشتاری آن:

angle_difference(ang1, ang2)

پارامتر ها :

پارامتر ها توضیحات
ang1  زاویه اول
ang2  زاویه دوم 

مقدار بازگشتی : واقعی عددی

 

این تابع کمترین تفاوت بین دو زاویه -180 و 180 را بر میگرداند (زاویه مثبت خلاف عقربه ساعت است و منفی بلعکس)

مثال:

var pd = point_direction(x, y, mouse_x, mouse_y);
 var dd = angle_difference(image_angle, pd);
 image_angle += min(abs(dd), 10) * sign(dd);

در مثال بالا در خط اول نسبت زاویه موس نسبت به ابجکت گرفته شده و سپس تفاوت ان با  image_angle محاسبه شده و در نهایت به image_angle اضافه شده است از این کد برای چرخاندن اهسته به سمت موس استفاده می شود 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb