توابع تاریخ و زمان

گیم میکر تعداد زیادی توابع مربوطه به تاریخ و زمان دارد گیم میکر به صورت پیش فرض از تاریخ سیستم استفاده میکند برای تغییر این پیش فرض میتوانید از دو تابع زیر استفاده کنید.

.date_set_timezone.
.date_get_timezone.

متغییرهای زمان

 

.current_time.
.current_second.
.current_minute.
.current_hour.
.current_day.
.current_weekday.
.current_month.
.current_year.

توابع تاریخ و زمان

.date_create_datetime.
.date_current_datetime.
.date_compare_date.
.date_compare_datetime.
.date_compare_time.
.date_valid_datetime.
.date_date_of.
.date_time_of.
.date_is_today.
.date_leap_year.
.date_date_string.
.date_datetime_string.
.date_time_string.
.date_second_span.
.date_minute_span.
.date_hour_span.
.date_day_span.
.date_week_span.
.date_month_span.
.date_year_span.
.date_days_in_month.
.date_days_in_year.
.date_get_second.
.date_get_minute.
.date_get_hour.
.date_get_day.
.date_get_weekday.
.date_get_week.
.date_get_month.
.date_get_year.
.date_get_second_of_year.
.date_get_minute_of_year.
.date_get_hour_of_year.
.date_get_day_of_year.
.date_inc_second.
.date_inc_minute.
.date_inc_hour.
.date_inc_day.
.date_inc_week.
.date_inc_month.
.date_inc_year.

متغییرهای حساس

.get_timer.
.delta_time.

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368