تابع delta_time

این تابع میتواند مقادیر تاخیر در اجرای کد را برگرداند.

delta_time

خروجی:عددی

هدف این تابع حذف تاخیر در اجرای کدهای بازی است . با استفاده از این تابع میتوانید زمان تاخیر در اجرای کدهای بازی را به دست آورده و مقادیر مربوطه را جهت رفع مشکل استفاده نمایید.

مثال:

speed = spd * (ot - delta_time);

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368