شناسه ماسک ابجکت مورد نظر را برمیگرداند

شکل نوشتاری :

object_get_mask(obj);

پارامتر:

obj : شناسه ابجکت مورد نظر 

 

مقدار بازگشتی : واقعی عددی 

 

این تابع شناسه ماسک ابجکت مورد نظر را بر میگرداند اگر ابجکت مورد نظر دارای ماسک نبود مقدار -1 را بر میگرداند به خاطر داشته باشید که این تابع برای ابجکت در لیست منابع مورد استفاده قرار میگیرد نه برای اینستنس ها زیر ممکن است اینستنس های این ابجکت دارای ماسک باشند ولی ابجکت در لیست منابع هیچ ماسکی نداشته باشد یا بلعکس 

مثال 

if mask_index != object_get_mask(object_index) mask_index = object_get_mask(object_index); 

مثال بالا ماسک اینستنس را با ماسک ابجکت خود بررسی میکند اگر برابر نبودند ماسک اینستنس برابر با ماسک ابجکت خود قرار میگیرد 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb