اکشنهای بخش Score
 
 
05
 
 
  قسمت score
     
 
  set score :براي تنظيم ميزان امتياز 
 
 
 test score:براي بررسي ميزان امتياز
 
 
  draw score:براي رسم امتياز 
 
 
  clear high score :براي پاک کردن امتيازات جدول برترين امتيازات   
 
  قسمت lives
 

    
  set live :براي ايجاد جان
 
 
  test live :براي بررسي تعداد جان
 
 
  draw lives :براي رسم جان(نمايش جان) 
 
   
  draw image lives :نمايشگر جان همراه با عکس کاراکتر   
 
  قسمت health   
 

  
set health :ايجاد خون براي کاراکتر
 
 
  test health :براي بررسي ميزان خون
 
 
  draw helth:رسم خون (نمايش خون)
 
 
  score caption :نمايشگر امتياز پيشرفته (نمايش امتياز - خون - جان)      


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368