این بخش به شرح تمامی متغیر های داخلی اینستنس می پردازد

هنگامی که یک اینستنس ایجاد می شود گیم میکر تعداد متغیر از پیش تعریف شده برای اینستنس ایجاد می کند تا بتوانید به کمک انها خواص اینستنس را تغییر دهید به عنوان مثال با تغییر sprite_index اسپرایت اینستنس تغییر میکند 

متغیر های اصلی 

این متغیر های خواص اصلی اینستنس را شامل می شوند 

.id.

.solid.

.visible.

.persistent.

.depth.

.alarm.

.object_index.

 

متغیر های اسپرایت

متغیر های اسپرایت مربوط به مقدار اسپرایت و خواص مربوط به زیر تصاویر (sub image) هستند

 

.sprite_index.

.sprite_width.

.sprite_height.

.sprite_xoffset.

.sprite_yoffset.

.image_alpha.

.image_angle.

.image_blend.

.image_index.

.image_number.

.image_speed.

.image_xscale.

.image_yscale.

 

متغیر های ماسک

این متغیر ها با کالیژن ماسک ها سر و کار دارند

.mask_index.


.bbox_bottom.


.bbox_left.


.bbox_right.


.bbox_top.

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb