تابع date_date_of 

این تابع بخش تاریخ اطلاعات ورودی (تاریخ و زمان) را برمیگرداند.

date_date_of(date);

خروجی : عدد

مقدار ورودی  توضیحات
date ورودی تاریخ و زمان

این تابع بخش تاریخ اطلاعات ورودی (تاریخ و زمان) را برمیگرداند.

مثال:

today = date_date_of(date_current_datetime());

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368