تابع date_valid_datetime

با استفاده از این تابع میتوانید اعتبار مقادیر تاریخ و زمان ورودی را بررسی نمایید.

date_valid_datetime(year, month, day, hour, minute, second);
مقادیر توضیحات
year سال
month ماه
day روز
hour ساعت
minute دقیقه
second ثانیه

خروجی : بولن (مقادیر صحیح (true) و یا غلط (false))

با استفاده از این تابع میتوانید اعتبار مقادیر تاریخ و زمان ورودی را بررسی نمایید. در صورت معتبر بود مقادیر ورودی خروجی تابع true و در غیر این صورت false خواهد بود.

مثال:

if date_valid_datetime(2011, 9, 15, 10, 3, 30))
   {
   mydatetime = date_create_datetime( 2011, 9, 15, 10, 3, 30 );
   }


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368