darcsin

 

darcsin(x)

 

این تابع عکس تابع سینوس عمل میکند بدین صورت

 

dsin(val)=x
darcsin(x)=val

 

توجه : ورودی این تابع عددی بین منفی یک و یک بوده و اعداد خارج از این بازه باعث بروز خطا خواهد گردید

  خروجی تابع عددی میباشد.

توجه : مقدار خروجی بر اساس درجه است برای خروجی بر اساس رادیان از تابع .arccos. استفاده نمایید

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368