این متغیر برای شناسه اسپرایت اینستنس به کار می رود

شکل نوشتاری:

sprite_index

 

مقدار بازگشتی: حقیقی

 

این متغیر شناسه اسپرایت اینستنس را بر میگرداند یا مقدار -1 اگر اینستنس اسپرایتی ندارد همچنین از این متغیر برای تغییر اسپرایت اینستنس استفاده می شود برای اینکار کافیست نام اسپرایتی که در منابع در شاخه اسپرایت ها تعیین شده است یا شناسه اسپرایتی که به صورت خارجی بارگذاری شده است را به ان نسبت دهید 

تغییر اسپرایت تاثیری بر روی تغییر شناسه تصویر زیر مجموعه اسپرایت ندارد اگر شناسه شماره 3 از تصویر زیر مجموعه اسپرایت در حال نمایش است هنگام تغییر اسپرایت از تصویر شماره 3 داخل اسپرایت استفاده می شود (اگر تعداد ساب ایمیج اسپرایت جدید به ان برسد)

مثال:

with (obj_Check)
  {
  if !collision_line(x, y, other.x, other.y, obj_Wall, false, true)
    {
    sprite_index = spr_spotted;
    }
  else
    {
    sprite_index = spr_clear;
    }
  }

کد بالا در یک حلقه برای تمام اینستنس ها تکرار می شود و خط برخورد بین اینستنس و obj_check را بررسی میکند بسته به مقدار بازگشتی (true یا false) اسپرایت تمام اینستنس های ان تغییر می کند 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb