Random : رندوم

random(n);

برای دریافت یک عدد رندوم میتوانید از این تابع استفاده کنید دقت نمایید که خروجی تابع میتواند یک عدد اعشاری باشد (به احتمال زیاد اعشاری است)

خروجی تابع عددی میباشد

توجه : خروجی این تابع برای بهره مندی راحتتر ثابت بوده و با اجرای بازی دوباره این حلقه تکرار میگردد بدین صورت که در هنگام اجرای بازی فرضا خروجی تابع  2.12 است خروجی دوم پس از رفرش فرضا 5.1 است در این صورت با اجرای بازی خروجی اول شما همیشه 2.12 و خروجی دوم شما همیشه 5.1 خواهد بود برای جلوگیری از اجرای چنین حلقه تکراری میتوانید تابع .randomize. را هنگام اجرای بازی اجرا کنید تا در هر بار اجرای بازی خروجی شما متفاوت و رندوم باشد.

مثال

if random(10) >= 9
{
 score += 100;
}

 

با اجرای کد فوق اگر عدد رندوم خروجی بیشتر مساوی 9 باشد به امتیاز کاربر 100 واحد اضافه میگردد

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368