تابع current_month

این تابع ماه میلادی را برمیگرداند.

current_month;

خروجی: عدد

این تابع ماه میلادی را به صورت عددی برمیگرداند. این تابع فقظ خواندنی است و شما نمیتوانید مقادیر آن را تغییر دهید.

مثال

draw_text((32, 32, "Today is " + string(current_day) + "/" + string (current_month) + "/" + string(current_year) +".");

مثال فوق تاریخ را به صورت کاملرا رسم میکند.نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368