تابع current_weekday

این تابع روز هفته را برمیگرداند.

current_weekday;

خروجی: عدد

این تابع روز هفته را به صورت عددی برمیگرداند. این تابع فقظ خواندنی است و شما نمیتوانید مقادیر آن را تغییر دهید.

مثال

var day;
switch(current_weekday)
   {
   case 0: day = "Sunday"; break;
   case 1: day = "Monday"; break;
   case 2: day = "Tuesday"; break;
   case 3: day = "Wednesday"; break;
   case 4: day = "Thursday"; break;
   case 5: day = "Friday"; break;
   case 6: day = "Saturday"; break;
   }
draw_text(32, 32, "Today is " + day +".");

مثال فوق روز هفته را رسم میکند.نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368