تابع string_char_at

این تابع یک کاراکتر مورد نظر از رشته ورودی را بر میگرداند.

string_char_at(str, index);

 خروجی : رشته

مقدار ورودی  توضیحات
str رشته ورودی
index موقعیت کاراکتر مد نظر

 این تابع یک کاراکتر مورد نظر در موقعیت مشخص شده از رشته ورودی را بر میگرداند اگر رشته ورودی خالی باشد یا موقعیت ورودی بیشتر از تعداد کاراکتر های ورودی باشد تابع یک رشته خالی را برگشت خواهد داد

مثال

str1 = "Hello World";
str2 = string_char_at(str1, 7);

در مثال فوق مقدار str2 برابر خواهد بود با رشته "w" نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368