تابع string_set_byte_at

این تابع یک کاراکتر در بین رشته ورودی را تغییر میدهد.

string_set_byte_at(str, pos, byte);

خروجی : رشته

 

کاراکتر جدید بر حسب بایت

مقدار ورودی  توضیحات
str رشته ورودی مد نظر
pos مکان کاراکتر مد نظر جهت تغییر
byte  کاراکتر مد نظر جهت تغییر

 

این تابع یک کاراکتر در بین رشته ورودی را تغییر میدهد و کپی جدیدی از رشته ورودی را بر میگرداند

توجه نمایید این عملکرد بسیار کند بوده بنابر این در استفاده از این تابع دقت کافی داشته باشید و حدالمقدور کمتر از این تابع استفاده نمایید.

مثال

str = string_set_byte_at("hello", 2, 97);

در مثال فوق مقادیر str برابر "hallo" خواهد بود.

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368