تابع date_compare_date

این تابع مشخص میکند کدامیک از دو تاریخ ورودی جدیدتر است

date_compare_date( date1, date2 );

خروجی : عدد

مقدار ورودی  توضیحات
date1 تاریخ ورودی اول
date2 تاریخ ورودی دوم

 این تابع مشخص میکند کدامیک از دو تاریخ ورودی جدیدتر است ، اگر تاریخ ورودی اول جدیدتر باشد -1 ، اگر دو تاریخ مساوی باشد 0 اگر تاریخ ورودی دوم جدیدتر باشد 1 بر میگرداند.

مثال:

d = date_compare_date(date_create_datetime(2011, 9, 15, 11, 4, 0), date_current_datetime());


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید






نویسنده: tfh1368