بررسی میکند ایا ابجکت مورد نظر وجود دارد یا خیر 

شکل نوشتاری :

object_exists(obj);

 

پارامتر:

obj : شناسه ابجکت برای بررسی 

 

مقدار بازگشتی : بولین (boolean)

 

این تابع بررسی میکند ابجکت مورد نظر در لیست منابع گیم میکر وجود دارد(true) یا خیر(false)  برای بررسی این که ایا ابجکت مورد نظر در روم وجود دارد یا خیر باید از تابع .instance_exists. استفاده شود 

مثال :

if object_exists(obj_temp)
    {
    with (obj_Temp) scr_add_event();
    }

کد بالا بررسی میکند اگر در متغیر obj_temp یک ابجکت وجود دارد به وسیله ابجکت یک اسکریپت اجرا کند 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb