تعداد کل اینستنس های موجود فعال در اتاق را برمیگرداند

شکل نوشتاری:

instance_count

 

مقدار بازگشتی: حقیقی

 

به وسیله این متغیر فقط خواندنی (read-only) میتوانید تعداد تمام اینستنس های فعال در اتاق را برگردانید که شامل اینستنسی که این کد در ان است نیز می شود اما اینستنس هایی که توسط تابع instance_deactivate غیرفعال شده باشند را شامل نمی شود . به یاد داشته باشید که این متغیر فقط تعداد اینستنس ها را در یک گام می دهد به این معنی که اگر بعد از استفاده از این متغیر اینستنسی بعد از ان گام به اتاق اضافه گردد را شامل نمی شود 

مثال:

if (instance_count < 100)
  {
  var dif = 100 - instance_count;
  while (--dif > 0)
    {
    instance_create(random(room_width), random(room_height), obj_Star);
    }
  }

کد بالا بررسی میکند اگر تعداد اینستنس های داخل اتاق کمتر از 100 است به اندازه لازم از ابجکت obj_star اینستنس در مختصات تصادفی اتاق ایجاد میکند نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb