خاصیت solid ابجکت مورد نظر را تنظیم میکند 

شکل نوشتاری :

object_set_solid( index, solid );

پارامترها:

پارامتر توضیحات
index شناسه ابجکت مورد نظر 
solid مقدار جدید solid که true برای فعال و false برای غیرفعال کردن ان است 

 

مقدار بازگشتی : ندارد 

 

توسط این تابع میتوانید مقدار خاصیت solid ابجکت مورد نظر را تعیین کنید به این معنی که تمام اینستنس هایی که پس از تغییر ایجاد می شوند تغییرات بر روی انها اعمال می شود در صورتی که برای اینستنس های از قبل موجود در اتاق چنین نیست به خاطر داشته باشید این تابع فقط برای ابجکت قابل استفاده است.هر اینستنس هنگام ایجاد شدن از مقدار solid ابجکت خود استفاده میکند در حالی که پس از ان میتواند ان را تغییر دهد 

مثال:

if !object_get_solid(obj_Block) object_set_solid(obj_Block, true); 

کد بالا بررسی میکند اگر مقدار solid ابجکت obj_block برابر با true نیست ان را برابر با true قرار دهد نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb