خاصیت visible ابجکت مورد نظر را تنظیم میکند 

شکل نوشتاری :

object_set_visible( index, vis );

پارامترها:

پارامتر توضیحات
index شناسه ابجکت مورد نظر 
vis برای قابل رویت بودن مقدار true و در غیر این صورت false

 

مقدار بازگشتی : ندارد 

 

توسط این تابع میتوانید خاصیت مرئی یا نامرئی بودن ابجکت مورد نظر را تعیین کنید به این معنی که تمام اینستنس هایی که پس از تغییر ایجاد می شوند تغییر بر روی انها تاثیر می گذارد در صورتی که برای اینستنس هایی که از قبل در اتاق وجود دارند چنین نیست به خاطر داشته باشید این تابع فقط برای ابجکت ها قابل استفاده است . اینستنس هنگام ایجاد شدن از مقدار visible ابجکت خود استفاده میکند در صورتی که پس از ان میتواند ان را تغییر دهد 

مثال:

if !object_get_visible(obj_Block) object_set_visible(obj_Block, true); 

کد بالا بررسی میکند اگر ابجکت obj_block خاصیت visible غیر فعال است ان را فعال می کند 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb