بازگرداندن ارتفاع اسپرایت

شکل نوشتاری:

sprite_height

 

مقدار بازگشتی: حقیقی

 

این متغیر فقط خواندنی (read only) که ارتفاع اسپرایت منتسب به اینستنس را بر میگرداند مقدار بازگشتی برحسب پیکسل و با احتساب .image_yscale. است برای برگرداندن ارتفاع اسپرایت بدون دخالت مقیاس باید از .sprite_get_height. استفاده کنید

مثال:

if sprite_height != sprite_get_height(sprite_index)
    {
    image_yscale = 1;
    }

 کد بالا بررسی میکند اگر ارتفاع اسپرایت اینستنس برابر با ارتفاع اصلی اسپرایت اینستنس نیست مقدار مقیاس ارتفاع اسپرایت اینستنس را برابر با 1 قرار دهدنسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb