تابع string_pos

این تابع مکان یک رشته را در تابع اصلی برمیگرداند.

string_pos(substr, str);

خروجی : عدد

مقدار ورودی  توضیحات
substr رشته مد نظر جهت جستجو
str رشته ورودی

این تابع مکان یک رشته را در تابع اصلی برمیگرداند. در صورتی که رشته مد نظر وجود نداشته باشد عدد صفر برگشت داده میشود. از این تابع میتوانید جهت مشخص کردن مکان کاراکترهای ناخواسته و حذف آنها استفاده نمایید.

مثال:

if string_pos(",", text) != 0
   {
   string_insert(name, text, string_pos(",", text));
   }


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368