تا بع frac

تابع موجود مقادیر اعشاری عدد ورودی را بر میگرداند

frac(n);

 

مقدار ورودی  توضیحات
n عدد ورودی

 

خروجی : عدد اعشاری کمتر از یک

 

تابع موجود مقادیر اعشاری عدد ورودی را بر میگرداند به طور مثال برای ورودی 10/125 خروجی تابع برابر 0.125 خواهد بود دقت نمایید با توجه به نوع عملکرد تابع خروجی تابع همیشه کمتر از یک خواهد بود

 

مثال

val = frac(3.4);

 

خروجی کد فوق 0.4 خواهد بود

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368