تابع string_letters

با استفاده از این تابع میتوانید تمام کاراکترهای فرعی را از رشته ورودی حذف کنید.

string_letters(str);

خروجی : رشته 

مقدار ورودی  توضیحات
str رشته ورودی

 با استفاده از این تابع میتوانید تمام کاراکترهای فرعی را از رشته ورودی حذف کنید توجه نمایید خروجی این تابع رشته ای از حروف انگلیسی خواهد بود.

username = string_letters(username);


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368