بازگرداندن طول اسپرایت

شکل نوشتاری:

sprite_width

 

مقدار بازگشتی: حقیقی

 

این متغیر فقط خواندنی (read only) که طول اسپرایت منتسب به اینستنس را بر میگرداند مقدار بازگشتی برحسب پیکسل و با احتساب .image_xscale. است برای برگرداندن طول اسپرایت بدون دخالت مقیاس باید از .sprite_get_width. استفاده کنید

مثال:

if sprite_width != sprite_get_width(sprite_index)
    {
    image_xscale = 1;
    }

 کد بالا بررسی میکند اگر طول اسپرایت اینستنس برابر با طول اصلی اسپرایت اینستنس نیست مقدار مقیاس طولی اسپرایت اینستنس را برابر با 1 قرار دهدنسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb