برگرداندان طول وکتور به وسیله اجزاء ان

شکل نوشتاری :

point_distance(x1, y1, x2, y2);

پارامترها:

پارامتر توضیحات
x1 مختصات x نقطه شروع
y1 مختصات y نقطه شروع
x2 مختصات x نقطه دوم
y2 مختصات y نقطه دوم

 

مقدار بازگشتی : حقیقی عدد

 

این تابع طول بردار با مختصات [x1,y1] و [x2,y2] را بر میگرداند برای مثال در تصویر زیر اگر بخواهیم فاصله بین موقعیت پلیر و موقعیت دشمن را به دست اوریم تا در صورت نزدیک بودن به ان شلیک کند میتوانیم از این تابع استفاده کنیم (همانطور که در مثال توضیح داده شده است)

مثال:

var ex, ey;
 ex = (instance_nearest(x, y, enemy)).x;
 ey = (instance_nearest(x, y, enemy)).y;
 if point_distance(x, y, ex, ey) < 200
    {
    instance_create(x, y, obj_Missile)
    }

کد بالا موقعیت نزدیک ترین دشمن را میگیرد و ان برای به دست اوردن و بررسی فاصله پلیر و دشمن استفاده میشود در صورتی که فاصله دشمن کمتر از 200  بود اینستنسی از ابجکت obj_missile ایجاد می شود نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb