تابع clipboard_set_text

این تابع میتواند مقادیر موجود در کیبورد را تغییر دهد .

clipboard_set_text(str);

خروجی :ندارد

مقدار ورودی  توضیحات
str رشته اصلی جهت جایگذاری در مقادیر ذخیره شده کیبورد

این تابع میتواند مقادیر موجود در کیبورد را تغییر دهد . جهت خالی کردن مقادیر کیبورد میتوانید مقدار ورودی این تابع را یک رشته خالی (׳׳) قرار دهید.

این تابع فقط در ویندوز کاربرد دارد.

مثال:

if clipboard_has_text()
   {
   str = clipboard_get_text();
   clipboard_set_text("");
   }

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368