تابع median (میانه)

این تابع میانه اعداد ورودی را برمیگرداند

median(val1, val2, ... val15);

 

مقدار ورودی  توضیحات
Val0 ... val15 اعداد ورودی

 

خروجی : عدد 

این تابع میانه اعداد ورودی را بر میگرداند بدین صورت که اعداد را از کوچک به بزرگ مرتب کرده و عدد میانه را بر میگرداند اگرر تعداد اعداد ورودی زوج باشد و میانه بین دو عدد ورودی باشد عدد کوچکتر را بر میگرداند 

 

مثال

 

num=median(100,11000,1,25,3);

num1=median(10,100,1,25);

 

مقدار num برابر 25 و مقدار num1 برابر 10 میباشد

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368