شناسه تصویر زیر مجموعه در حال نمایش فعلی اسپرایت 

شکل نوشتاری:

image_index

 

مقدار بازگشتی: حقیقی

 

یک اسپرایت از یک یا چند تصویر تشکیل شده است که در ظاهر اسپرایت را به صورت انیمه شده نمایش میدهد که از تصویری به تصویر دیگر تغییر میکند همچنین میتوان ان را در کد تغییر داد به عنوان مثال میتوان مجموعه ای دکمه ها هم اندازه منو را در یک اسپرایت گرد اورد و با استفاده از image_index تصویر در حال نمایش در داخل اسپرایت را تغییر داد اگر اسپرایت شما انیمیت کاراکتر است میتوانید توسط image_index شناسه فریمی که در حال نمایش است را به دست اورید شما میتوانید به اسانی با نسبت دادن عدد تصویر داخل اسپرایت به متغیرimage_index تصویر در حال نمایش از اسپرایت را تغییر دهید ، به خاطر داشته باشید برای نمایش تغییرات باید خاصیت visible اینستنس فعال و از ایونت draw استفاده نشده باشد در صورت استفاده از ایونت draw باید از تابع .draw_self. یا .draw_sprite_ext. استفاده شود 

لطفا به یاد داشته باشید در هنگام استفاده از سیستم انیمیشن اسکلتی همچنان میتوانید از این متغیر برای تنظیم و برگرداندن مقادیر استفاده کنید برای انجام این کار تابع .skeleton_animation_get_duration.  را ببینید

مثال:

if image_speed > 0
    {
    if image_index > image_number - 1 instance_destroy();
    }

کد بالا بررسی میکند اگر اسپرایت در حال نمایش به صورت انیمیشن است و سپس اگر شماره تصویر فعلی بزرگتر از تعداد کل تصاویر داخل اسپرایت است ، اینستنس را از بین ببردنسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb