تنظیم عمق (depth) ابجکت 

شکل نوشتاری:

object_set_depth(index, depth);

پارامترها:

پارامتر توضیحات
index شناسه ابجکت مورد نظر 
vis مقدار جدید برای depth

 

مقدار بازگشتی : ندارد 

 

به وسیله این تابع میتوانید خاصیت depth یک ابجکت خاص را مقدار دهی کنید به این معنی که تمام اینستنس هایی که پس از تغییر ایجاد می شود در یک depth جدید هستند در حالی که اینستنس های از قبل موجود در اتاق شامل تغییرات نمی شوند به خاطر داشته باشید که این تابع برای ابجکت ها است هر اینستنس میتواند depth خود را داشته باشد اما هنگامی که میزان عمق ابجکت را تغییر میدهید اینستنس هایی که پس از ان ایجاد می شوند با مقدار پیشفرض depth ابجکت انها تنظیم می شوند 

مثال:

if !instance_exists(obj_Bonus) object_set_depth(obj_Bonus, 10000);

کد بالا بررسی میکند اگر اینستنی از ابجکت obj_bonus وجود دارد عمق ابجکت obj_bonus برابر با 10000 شود 

 



نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید






نویسنده: hadi eb