تابع logn

این تابع مقادیر لگاریتم عدد ورودی را بر مبنای n برمیگرداند. 

logn(n, val);
مقدار ورودی  توضیحات
n مبنای لگاریتم
val ورودی

خروجی :عددی

در حالت کلی منظور از تابع لگاریتم بر مبنای n عبارت است از اینکه چه تعداد عدد n را در خود ضرب کنیم تا عدد ورودی به دست آید.

مثال:

logval = logn(5, num);


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368