Strings

در بازی نیازمند استفاده از توابع رشته ای خواهید بود برای نوشتن یک متن در چندین خط میتوانید یکی از روشهای زیر را استفاده کنید

str = "Hello#World";

// or

str = "Hello
World";

 

توابع رشته ای موجود در گیم میکر عبارت اند از

 

.ansi_char.

.chr.

.ord.

.real.

.is_string.

.string.

.string_byte_at.

.string_byte_length.

.string_set_byte_at.

.string_char_at.

.string_ord_at.

.string_copy.

.string_count.

.string_delete.

.string_digits.

.string_format.

.string_insert.

.string_length.

.string_letters.

.string_lettersdigits.

.string_lower.

.string_pos.

.string_repeat.

.string_replace.

.string_replace_all.

.string_upper.

.string_height.

.string_height_ext.

.string_width.

.string_width_ext.

 

توابع زیر فقط در ویندوز کاربرد دارند

 

.clipboard_has_text.

.clipboard_get_text.

.clipboard_set_text.

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368