تابع power

این تابع مقادیر ورودی اول را به تعداد ورودی دوم در خود ضرب میکند

power(x, n);

 

مقدار ورودی  توضیحات
x ورودی
n تعداد دفعات ضرب ورودی اول در خود

خروجی :عددی

این تابع مقادیر ورودی اول را به تعداد ورودی دوم در خود ضرب میکند به طور مثال اگر x=5 و n=3 باشد  نتیجه تابع فوق برابر سه بار ضرب عدد 5 در خود خواهد بود یعنی 5*5*5 که برابر 125 میباشد

مثال:

score += power(dmg, 3);


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368