مقدار خاصیت فعال یا غیر فعال بودن فیزیک ابجکت را بر میگرداند 

شکل نوشتاری :

object_get_physics(obj);

پارامتر:

obj : شناسه ابجکت مورد نظر 

 

مقدار بازگشتی : بولین (boolean)

 

 این تابع به شما می گوید که فیزیک ابجکت فعال است (true) یا خیر (false) 

مثال:

if object_get_physics(object_index)    {    phy_active = true;    } 

کد بالا بررسی میکند اگر اینستنس ابجکتی که از ان ایجاد شده خاصیت فیزیک ان فعال است شبیه ساز فیزیک اینستنس را فعال کند

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb