تابع date_datetime_string

این تابع تاریخ و زمان ورودی را به صورت فرمت پیش فرض سیستم برمیگرداند.

date_datetime_string(date);

خروجی : رشته

مقدار ورودی  توضیحات
date ورودی تاریخ و زمان

این تابع تاریخ و زمان ورودی را به صورت فرمت پیش فرض سیستم برمیگرداند.

مثال:

str = date_datetime_string(date_current_datetime());

 خروجی مثال فوق "September 15th 2011, 11:33.00" است.نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368