darctan

 

darctan(x);

 

این تابع عکس تانژانت زاویه خط x y را بر میگرداند با توجه به نوع عملکرد لازم به ذکر است زاویه ورودی تابع عددی بین زاویه p/2 , p/2- میباشد.

  خروجی تابع عددی میباشد.

توجه : مقدار خروجی بر اساس درجه است برای خروجی بر اساس رادیان از تابع .arctan. استفاده نمایید

 

 

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368