عبارت های شرطی مهم ترین بخش کد نویسی را تشکیل می دهند یکی از مهم ترین عبارت های شرطی if است به شکل ساده این عبارت در زیر دقت کنید:

if (<expression>) <statement>

شکل کامل تری از شرط if :

if (<expression>) <statement> else <statement>

همان طور که مشاهده میکنید ساختار شرط if با اکثر زبان های برنامه نویسی بزرگ یکی است با این حال به توضیح بخش های مختلف آن میپردازیم <expression> : این بخش مربوط به متن شرط(ها) ما است

<statement> کد هایی که پس از درست بودن شرط اجرا میشود

else : نقض شرط در مثال بالا اگر شرط مورد نظر درست نبود کد های بلاک else اجرا می شوند در زیر میتوانید شکل کامل تری از آن مشاهده کنید

if (<expression>)
  {
  <statement>
  ...
  <statement>
  }
 else
  {
  <statement>
  }

به مثال زیر دقت کنید :

if (x < 200)
  {
  x += 4;
  }
 else
  {
  x -= 4;
  }

با توجه به مثال بالا اگر مقدار x کوچکتر از 200 بود x+=4 میشود در غیر این صورت x-=4نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: hadi eb