به طور کلی عبارت break برای پایان دادن به ادامه کد(ادامه کد و ادامه حلقه متفاوت است) حلقه های for , repeat ,  while ,  do  until  و یا برای جدا کردن کیس های switch به کار می رود همچنین میتوان برای پایان دادن به اجرای کد در with نیز از آن استفاده کرد.

شکل نوشتاری آن به شکل زیر است :

break; 

به مثال زیر دقت کنید:

if(food==0) break else food--;

در مثال بالا در صورتی که متغیر food برابر با 0 باشد شرط ادامه نمی یابد

 • کاربرد break در حلقه for :
{
 var i;
 for (i = 0; i < 10; i += 1)
  {
  if array[i] = 234 break;
  }
 num = i;
 }
 • کاربرد break در حلقه  repeat  :
{
 var i, temp;
 i = 0;
 temp = 0;
 repeat (10)
  {
  temp += array[i];
  if temp > max_total break else i += 1;
  }
 }
 • کاربرد break در حلقه while :
{
 var i;
 i = 0;
 while (!place_free(x, y))
  {
  x = random(room_width);
  y = random(room_height);
  if i > 50 break else i+=1;
  }
 }
 • کاربرد break در with :
{
 var count = 0;
 with (obj_Enemy)
  {
  count++;
  if count > 10 break;
  hp = 100;
  }
 }


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: hadi eb