تابع date_get_hour

این تابع بخش ساعت ورودی را برمیگرداند.

date_get_hour(date);
مقدار ورودی توضیحات
date ورودی تاریخ و زمان 

خروجی : عددی

این تابع بخش ساعت تاریخ و زمان ورودی را برمیگرداند.

مثال:

myhour = date_get_hour(date_current_datetime());


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید






نویسنده: tfh1368