dcos

 

dcos(val);

 

این تابع مقدار کسینوس زاویه ورودی را برمیگرداند

 

توجه مقدار خروجی بر اساس رادیان است برای خروجی بر اساس درجه از تابع .cos. استفاده نماییدنسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368