شناسه والد ابجکت مورد نظر را برمیگرداند

شکل نوشتاری :

object_get_parent(obj);

پارامتر:

obj : شناسه ابجکت مورد نظر 

 

مقدار بازگشتی : واقعی عددی 

 

این تابع مقدار obj_index ابجکت والد را برمیگرداند در صورتی که ابجکت مورد نظر هیچ والدی نداشت مقدار 100 برگشت داده می شود و در صورتی که شناسه ابجکت وارد شده وجود ندارد مقدار -1 

مثال:

par = object_get_parent(object_index); 

کد بالا شناسه والد ابجکت این اینستنس را بر میگرداند 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb