اسپرایت ابجکت مورد نظر را تنظیم میکند 

شکل نوشتاری :

object_set_sprite( index, spr );

پارامترها:

پارامتر توضیحات
index شناسه ابجکت مورد نظر 
spr شناسه اسپرایت جدید

 

مقدار بازگشتی : ندارد 

 

توسط این تابع میتوانید اسپرایت جدید برای ابجکت تعیین کنید به این معنی که هر اینستنسی که پس از تغییر ایجاد شود تغییر بر روی ان اعمال می شود در حالی که برای اینستنس های از قبل موجود در اتاق چنین نیست به خاطر داشته باشید این تابع فقط برای ابجکت ها قابل استفاده است و هر اینستنس هنگام ایجاد شدن از اسپرایت ابجکت خود استفاده میکند در حالی که میتواند ان را تغییر دهد برای حذف اسپرایت ابجکت کافیست مقدار اسپرایت جدید را -1 دهید

مثال:

switch (room)
    {
    case rm_start: object_set_sprite(obj_Player, spr_uniform); break;
    case rm_middle: object_set_sprite(obj_Player, spr_swimsuit); break;
    case rm_end: object_set_sprite(obj_Player, spr_casual); break;
    }
 instance_create(32, 32, obj_Player);

کد بالا اسپرایت ابجکت obj_player را بسته به رومی که فعال است مقدار دهی میکند و سپس یک اینستنس از ان ایجاد می کندنسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb