تابع date_get_day

این تابع تعداد روز سپری شده از ماه مقادیر ورودی را برمیگرداند.

date_get_day(date);
مقدار ورودی توضیحات
date ورودی تاریخ و زمان 

خروجی : عددی

این تابع تعداد روز سپری شده از ماه مقادیر تاریخ و زمان ورودی را برمیگرداند.این مقدار بین یک تا سی و یک است

مثال:

myday = date_get_day( date_current_datetime() );


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368