تابع mean

این تابع میانگین اعداد ورودی را بر میگرداند

mean(val1, val2, ... val15);

 

 

مقدار ورودی  توضیحات
val0, val2, ... val15 مقادیر عددی 

 

 

خروجی : عدد 

این تابع میانگین اعداد ورودی را بر میگرداند توجه نمایید که حداکثر تعداد ورودی های تابع 16عدد میباشد 

 

مثال

 val=mean(2, 6, 9, 32);

خروجی تابع فوق 12.25 میباشد.

 

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368