برگرداندن زاویه وکتور برحسب درجه

شکل نوشتاری :

point_direction(x1, y1, x2, y2)

پارامترها:

پارامتر توضیحات
x1 مختصات x نقطه شروع
y1 مختصات y نقطه شروع
x2 مختصات x نقطه دوم
y2 مختصات y نقطه دوم

 

مقدار بازگشتی : حقیقی عدد

 

به وسیله این تابع میتوانید زاویه وکتور با مختصات [x1,y1] و [x2,y2] را برحسب درجه محاسبه کنید به عنوان مثال در تصویر زیر برای شلیک موشک به سمت دشمن زاویه دشمن محاسبه می شود 

مثال:

var ex, ey;
 ex = instance_nearest(x, y, enemy).x;
 ey = instance_nearest(x, y, enemy).y;
 with (instance_create(x, y, obj_Missile))
    {
    direction = point_direction(x, y, ex, ey);
    }

در کد بالا موقعیت نزدیک ترین ابجکت دشمن برگردانده شده و یک موشک ایجاد شده و جهت ان نسبت به جهت دشمن محاسبه شده است نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb