تابع string_ord_at

این تابع یونیکد تابع مشخص شده در رشته ورودی را برمیگرداند

string_ord_at(str, index);

خروجی : رشته

مقدار ورودی  توضیحات
str رشته ورودی
index موقعیت کاراکتر مد نظر

 

این تابع یونیکد تابع مشخص شده در رشته ورودی را برمیگرداند موقعیت کارکتر ها از یک شروع میشود ضمنا در صورتی که ورودی رشته خالی باشد یا موقعیت ورودی بیشتر از تعداد کاراکتر رشته مد نظر باشد خروجی تابع رشته خالی خواهد بود.

مثال

str = "Hello World";
char_code = string_ord_at(str1, 7);

 

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368