شناسه ابجکتی که اینستنس از ان ساخته شده است را بر میگرداند 

شکل نوشتاری:

object_index

 

مقدار بازگشتی : حقیقی 

 

این یک متغیر فقط خواندی (read only) است که شناسه ابجکتی که اینستنس از ان ساخته شده است را بر میگرداند به یاد داشته باشید که این شناسه برابر با نام ابجکت نیست (برای نام ابجکت باید از تابع .object_get_name. استفاده شود ) شناسه بازگشتی یک عدد یکتای است که گیم میکر استادیو به هر ابجکت هنگام ایجاد اختصاص می دهد 

مثال:

obj_name = object_get_name(object_index); 

کد بالا از object_index استفاده میکند تا نام ابجکت اینستنس را برگرداند 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb