مقدار فعال یا غیر فعال بودن خاصیت solid ابجکت مورد نظر را بر میگرداند

شکل نوشتاری :

object_get_solid(obj);

پارامتر:

obj: شناسه ابجکت مورد نظر 

 

مقدار بازگشتی : بولین (boolean )

 

این تابع به شما میگوید خاصیت  solid ابجکت فعال است (true) یا خیر (false) ،هنگامی که خاصیت solid ابجکت فعال باشد یک ایونت collision خاص ایجاد میکند (البته در صورتی که از سیستم معمولی برخورد استفاده شود ) به خاطر داشته باشید که این تابع برای اینستنس قابل استفاده نیست و هر instance مقدار solid خود را دارد 

مثال:

if !solid && object_get_solid(object_index) solid=true; 

کد بالا بررسی میکند اگر خاصیت solid اینستنس برابر با true نیست و مقدار خاصیت ابجکت ان برابر با true است بنابراین مقدار خاصیت اینستنس برابر با true قرار گیرد نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb