tan

 

tan(val);

 

این تابع مقدار تانژانت زاویه ورودی را بر میگرداند 

 خروجی تابع عددی میباشد.

توجه مقدار خروجی بر اساس رادیان است برای خروجی بر اساس درجه از تابع .dtan. استفاده نمایید

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368